EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
rasit
rasit
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 342
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 153
วันเกิด : 16/02/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,วาดรูป,ดูทีวี,นอน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Fri Mar 15, 2013 2:20 pm
หลักสำคัญและความหมายของกฎหมาย

       กฎหมายมีหลักสำคัญอยู่ 4 ประการ คือ
       1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่ง
       2. กฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยผู้มีอำนาจในสังคม
       3. กฎหมายใช้บังคับและเป็นที่ทราบแก่คนทั่วไป
       4. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืน
        พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 อธิบายความหมายของกฎหมายไว้ว่า
กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือเกิดจากจารีตประเพณี อันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ
เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
       กฎหมายนั้นมีความหมายหลากหลายไม่มีความหมายตายตัว มีนักวิชาการกฎหมายหลายท่านพยายามให้ความหมายของกฎหมายไว้แตกต่างนอกเหนือจากนี้
เช่น กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย "กฏหมาย คือ คำสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฏรทั้งหลาย เมื่อไม่ทำตาม ธรรมดาต้องลงโทษ"
ซึ่งพอสรุปได้ว่า กฎหมาย หมายถึง ข้อบังคับที่ผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐตราขึ้น เพื่อจัดระเบียบทางสังคม ควบคุมความประพฤติของพลเมืองให้อยู่ในข้อบังคับ
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้


วิวัฒนาการของกฎหมาย

       วิวัฒนาการของกฎหมาย กฎหมายไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง หากแต่มีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง"ทฤษฏีกฎหมายสามชั้น"
ได้แบ่งวิวัฒนาการของกฎหมายออกเป็ย 3 ยุค ดังนี้
      1. ยุคกฎหมายชาวบ้าน
      2. ยุคกฎหมายของนักกฎหมาย
      3. ยุคกฎหมายเทคนิค
-ยุคกฎหมายชาวบ้าน กฎหมายในยุคนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสังคมมนุษย์ กฎหมายมีลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เพราะสังคมในยุคนั้นยังไม่พัฒนาเท่าใดนัก
กฎหมายจะปรากฏอยู่ในรูปของจารีตประเพณี ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติอันดีงานของสังคม (The Good Old Law) โดยจารีตประเพณีนั้นมีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่
1) ต้องประัพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นเวลานาน และ2) ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและรู้สึกว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น หากไม่ปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมายชาวบ้านที่ปรากฏในกฎหมายไทย เช่น ห้ามลักทรัพย์ การห้ามฆ่าคน การอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
จะสังเกตได้ว่ากฎหมายในยุคนี้เกิดจากเหตุผลธรรมดาของสามัญชนหรือเหตุผลในทางศีลธรรมซึ่งเข้าใจได้ด้วยสามัญสำนึก
-ยุคกฎหมายของนักกฎหมาย เมื่อสังคมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น กฎหมายก็สลับซับซ้อนตามไปด้วย กล่าวคือ เมื่อสังคมเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้น กฎหมายชาวบ้าวไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขันได้
นักกฎหมายจึงเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้วินิฉัยชี้ขาดคดี ด้วยเหตุผลปรุงแต่งทางกำหมาย ซึ่งมีรายละเอียดลึกซึ้งกว่าเหตุผลทางศีลธรรม กฎหมายในยุคนี้ได้พัฒนาจนแยกออกจากศีลธรรมและจารีตประเพณี
แต่ไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทำให้สังคมไม่อาจรับรู้และเข้าใจกฎหมายในยุคนี้ได้ด้วยตนเอง
ดังนั้น กฎหมายในยุคนี้จึงปรากฎในรูปของหลักกฎหมายที่เกิดจากการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั่นเอง ซึ่งทำให้เกิดวิชานิติศาสตร์และวิชาชีพนักกฎหมายขึ้น
การจะเข้าใจกฎหมายในยุคนี้ได้ต้องศึกษาเล่าเรียนหลักกฎหมายเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องการให้เหตุผลทางกฎหมาย
ตัวอย่างกฎหมายของนักกฎหมายที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายไทย เช่นการครอบครองปรปักษ์ หากพิจาราณาตามกฎหมายชาวบ้านแล้ว ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นจะไปแย่งทรัพย์สีนของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ได้
แต่เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทรัพย์สินจึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ดังนั้น จึงเกิดหลักกฎหมายเรื่องการครอบครองปรปักษ์ขึ้น โดยมีหลักการว่า เจ้าของทรัพย์ปล่อยปละละเลยไม่ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตน
จนมีบุคคลอื่ยมาครอบครองและใช้ประโยชน์ในทัพย์สินนั้นมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ก็ควรให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นแก่บุคคลที่ครอบครอง
-ยุคกฎหมายเทคนิค เมื่อสังคมพัฒนามาอีกขั้นหนึ่ง กฎหมายชาวบ้านและกฎหมายของนักกฎหมายไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากกว่าเดิม
จึงจำเป็นต้องมีกฎเกณพ์ที่บัญญัติขึ้นมาทันทีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องอย่างรวดเร็ว กฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่นี้ จึงเรียกว่า “กฎหมายเทคนิค” กฎหมายเทคนิคเกิดขึ้นโดยกระบวนการนิติบัญญัติ
กล่าวคือ กฎหมายเทคนิคจะบัญญัติขึ้นโดยองค์กรเฉพาะที่ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมาย ดังนั้น กฎหมายเทคนิคจึงปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
กฎหมายเทคนิคมีลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ 1) เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นทันทีเพื่อวัตถุประสงค์บางประการซึ่งเป็นเหตุผลทางเทคนิค
2) เป็นกฎหมายที่ไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมหรือหลักกฎหมายคอยสนับสนุนอยู่ ดังนั้น กฎหมายเทคนิคจึงแยกออกจากศีลธรรมอย่างเด็ดขาดทำให้สังคมไม่สามารถเข้าใจกฎหมายเทคนิคได้ด้วยตนเอง
การจะเข้าใจกฎหมายเทคนิคได้นั้นต้องศึกษาจากเหตุผลทางเทคนิคที่ใช้ในบัญญัติกฎหมายฉบับบนั้นๆ กฎหมายเทคนิคที่ปรากฏในกฎหมายไทย
เช่น การกำหนดให้การสมรสต้องจดทะเบียน การกำหนดให้บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ กฎหมายจารจร หรือกฎหมายป่าไม่ เป็นต้น


เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย ที่ได้เรียนไปนั้น ผมขอบอกว่า การเรียนวิชานิติศาสตร์นั้น
ฟังดูยากและเนื้อหาเยอะ แต่ถ้าตั้งใจศึกษาดูแล้วจะพบว่า นิติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องจิ๊บๆเลยล่ะครับ


พักสายตากันหน่อยนะครับ

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Images?q=tbn:ANd9GcQahYdrMWY8Jp_zUL2g5r_lUVTlnxFTnbxD6wafh27NIDk1o-yr0g
Landstad
Landstad
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 367
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 13
วันเกิด : 04/05/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นไวโอลิน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Fri Mar 15, 2013 2:49 pm
รายงานตัวครับ
fathr
fathr
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 667
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 13

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Fri Mar 15, 2013 9:52 pm
สมัครไว้หรือเปล่าไม่รุ้ลงไว้ก่อนนะครับ 5555

____________________
หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Stcard2
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Fri Mar 15, 2013 10:48 pm
รายงานตัวฮะ
NAMPEUNG
NAMPEUNG
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 120
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 70
วันเกิด : 25/10/1999

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sat Mar 16, 2013 9:53 am
รายงานตัวคร้าาา Smile
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sat Mar 16, 2013 11:31 am
รายงานตัวค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sat Mar 16, 2013 12:10 pm
รายงานตัวค่ะ
khaw dissaro
khaw dissaro
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 958
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 151
วันเกิด : 19/05/2002
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านการ์ตูนและนวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่นคอมพิวเตอร์

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sat Mar 16, 2013 3:56 pm
รายงานตัวค่ะ

____________________
............

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย 54223
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sat Mar 16, 2013 8:36 pm
รายงานตัวค่ะ ^^
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sat Mar 16, 2013 8:58 pm
รายงานตัวครับ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sun Mar 17, 2013 1:21 am
ระรายงานตัวค่ะ =_=)/
BlackZeros
BlackZeros
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 207
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 26
วันเกิด : 24/09/1996
งานอดิเรก งานอดิเรก : นอนกลิ้ง = =

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sun Mar 17, 2013 9:19 am
รายงานตัวค้าบบบ ! Smile
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Sun Mar 17, 2013 7:34 pm
รายงานตัวครับ
Smile
Arsanic
Arsanic
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 349
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 68
วันเกิด : 17/10/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : นอนหลับเป็นงานหลัก งานหนักต้องลอกการบ้านเพื่อน >.<

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Mon Mar 18, 2013 1:42 pm
รายงานตัวครับผมมมมม

Surprised Surprised Surprised
Mameaw
Mameaw
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 101
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 10
วันเกิด : 05/09/1997

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Mon Mar 18, 2013 2:30 pm
รายงานตัวค่ะ
milnears
milnears
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 168
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 01/04/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,เล่นเกมส์,วาดรูป

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Tue Mar 19, 2013 4:29 pm
รายงานตัวค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Wed Mar 20, 2013 8:20 pm
รายงานตัวนะครับ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Fri Mar 22, 2013 12:06 pm
รายงานตัว
คิรัวร์
คิรัวร์
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 807
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 59
วันเกิด : 14/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เล่นคอม เล่นกีฬา

หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย Empty Re: หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย

on Tue Mar 26, 2013 11:42 pm
รายงานตัวค่ะ

____________________
คิรัวร์คุงจากหอเชอร์ล๊อกโฮล์ม


หลักการสำคัญ ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมาย GPxgJQ
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ