EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
avatar
????????
ผู้มาเยือน

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sat Mar 10, 2012 2:18 am
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกฎหมายหลักสำคัญที่ถูกนำมาใช้โดยทั่วไปในขณะนี้ และมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน ซึ่งในส่วนของกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม โดยได้รวมเอาเรื่องที่ประชาชนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคม มารวบรวมเอาไว้เข้าด้วยกัน เช่น เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ หน้าที่ของบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการตกลงกัน การทำสัญญา การซื้อการขาย การให้ทรัพย์สิน เรื่องทรัพย์มรดก เรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เป็นต้น

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล เช่น เรื่องสภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น การกระทำผิดทางแพ่ง ถือว่าเป็นการละเมิดต่อบุคคลที่เสียหายโดยเฉพาะไม่ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนอย่างการกระทำผิดอาญา

กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า โดยวางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น การตั้งหุ้นส่วนบริษัท การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช่น เช็ค) กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ เป็นต้น

ในปัจจุบันกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย ได้บัญญัติรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เรียกชื่อว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก
ดูรายละเอียดที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เหตุที่ประเทศไทยมีการจัดทำประมวลกฎหมายโดยการนำเอากฎหมายแพ่งมารวมกับกฎหมายพาณิชย์เป็นฉบับเดียวคล้ายกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยไม่ได้แยกเป็นประมวลกฎหมายแพ่งเล่มหนึ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์อีกเล่มหนึ่งดังเช่นประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เพราะการค้าพาณิชย์ในขณะที่ร่างกฎหมายยังไม่เจริญก้าวหน้า อีกทั้ง หลักทั่วไปบางอย่างในกฎหมายแพ่งก็สามารถนำไปใช้กับกฎหมายพาณิชย์ได้ ความจำเป็นที่จะต้องแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่งโดยจัดทำเป็นประมวลกฎหมายคนละเล่มกันจึงยังไม่มีความจำเป็นเท่าใดนักในขณะนั้น

สุรปแล้ว ทุกวันนี้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กลายเป็นกฎหมายที่สำคัญ มีบทบาทในฐานะของกฎเกณฑ์ที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันควรได้รับการยกย่องเสมอ


การตีความ

การตีความในกฎหมายแพ่ง จะใช้การตีความทั้งตามตัวอักษร และตามเจตนารมณ์ โดยจะตีให้ความสำคัญกับการตีความตามตัวอักษรก่อน เสมอ


การอุดช่องว่างของกฎหมาย

การอุดช่องว่างในกฎหมายแพ่ง จะใช้หลักการตามข้อความที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 4 "มาตรา 4 กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบท บัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมาย ของบทบัญญัตินั้น ๆ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตาม จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัย คดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมาย เช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป"
โดย หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่านั้น มีหลักการพิจารณาดังนี้
1 กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
2 ความยินยอมไม่ถือเป็นการละเมิด
3 ผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน


เรื่องกฎหมายแพ่งรายละเอียดไม่ค่อยมากนะครับ และก็เป็นเรื่องที่ผมจะไม่ลงลึกเท่าไหร่นัก
ผมได้ไปอ่านกฎโรงเรียนมา มีกฎข้อที่ว่าห้ามก็อบบทความมาลงโดยไม่เปลี่ยนเป็นคำพูดตัวเอง ผมว่ามันกยากนะครับสำหรับวิชากฎหมาย เพราะมันเหมือนต้องมีหลักอ้างอิงที่ค่อนข้างเป๊ะ คิดเองไม่ได้ ยังไงก็ขอชี้แจงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

แบบฝึกคิดเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(ไม่ต้องส่ง และไม่มีผลต่อคะแนน)

นายอองตัวเน นักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ฆาตกรรม นางสาวยูโกะ ฑูตชาวญี่ปุ่น บนเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์ ขณะกำลังบินผ่านประเทศปากีสถาน นายอองตัวเนจะต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศใดบ้าง

นายอเล็กซ์ นักเดินทางชาวอเมริกา ถูกฆาตกรรมโดย นายลี มือปืนชาวจีน บนเรือข้ามมหาสมุทรสัญชาติสเปน ขณะอยู่ในน่านน้ำของเกาะฮาวาย คนร้ายจะต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศใดบ้าง

ในปีค.ศ. 5478 มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น โดยมีข้อมูลคำให้การในชั้นศาลคร่าวๆดังนี้ หลักฐานเดียวที่บ่งบอกถึงตัวจำเลยคือ ลายนิ้วมือบนอาวุธ ซึ่งคล้ายกับลายนิ้วมือของจำเลยแต่ไม่เหมือนทั้งหมด โดยฝ่ายจำเลยแก้ต่างว่า ในสมัยนั้นเทคโนโลยีก้าวไกลจนถึงขั้นสามารถปลอมแปลงลายนิ้วมือได้อาจมีใครบางคนต้องการใส่ร้ายตนหรือต้องการอำพรางหลักฐานโดยการปลอมแปลงลายนิ้วมือแล้วบังเอิญมาตรงกับตนก็เป็นได้ แต่ฝ่ายจำเลยก็ไม่มีทั้งพยานที่อยู่ หรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองเลย หากคุณคือผู้พิพากษาในศาล จะตัดสินคดีนี้อย่างไร


ย้ำอีกทีนะครับว่าไม่จำเป็นต้องส่งและไม่มีผลต่อคะแนน ไม่ทำกับทำถูกหมดไม่มีคะแนนพิเศษใดๆเหมือนกัน สำหรับผู้ทีทำแล้วต้องการจะส่งคำตอบขอให้ส่งทาง PM นะครับ หรือสามารถส่ง PM มาขอเฉลยไปอ่านทำความเข้าใจเองก็ย่อมได้
RachaOrn
RachaOrn
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 378
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 25
วันเกิด : 25/05/1996
งานอดิเรก งานอดิเรก : ฟังเพลง อ่านนิยาย

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sat Mar 10, 2012 11:05 am
กฏหมายสนุกโฮกกกกกก Surprised
ขอบคุณนะค่ะ จะสอบวันจันทร์นี้พอดี 55555
NaBee
NaBee
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 1169
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 231
วันเกิด : 11/01/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : ร้องเพลง อ่านหนังสือการ์ตูน เต้น cover วาดรูป แต่งนิยาย(ไม่เคยจบ) ดูหนัง เล่นเกมส์ เที่ยวไปวันๆ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sat Mar 10, 2012 2:05 pm
รับทราบข้อมูลค่ะ อาจารย์

Embarassed Arrow

____________________
나비กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Butter10
sodium2468
sodium2468
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 235
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 8
วันเกิด : 16/01/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อัพนิยาย เล่นFacebook ดูการ์ตูน

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sun Mar 11, 2012 5:26 pm
รับทราบค่ะอาจารย์ จะลองทำแบบผึกหัดดูนะค่ะ Smile

____________________
Fon V.I. Warshawski (._.)


avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Mon Mar 12, 2012 12:41 pm
ชอบกฎหมายจังงงงง
NaBee
NaBee
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 1169
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 231
วันเกิด : 11/01/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : ร้องเพลง อ่านหนังสือการ์ตูน เต้น cover วาดรูป แต่งนิยาย(ไม่เคยจบ) ดูหนัง เล่นเกมส์ เที่ยวไปวันๆ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Mon Mar 12, 2012 4:45 pm
ชอบเหมือนกันค่ะ

____________________
나비กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Butter10
Pischanan
Pischanan
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 69
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 2
วันเกิด : 06/05/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : SLEEP ^^

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sat Mar 31, 2012 5:56 pm
ขอบคุณค่ะ
กฏหมายจำยาก 555

____________________
V.I.Warshawski
Na///SodiUm
Na///SodiUm
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 450
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 81
วันเกิด : 09/03/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ(นิยาย,การ์ตูน) , ฟังเพลง , ดูหนัง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sun Nov 25, 2012 12:21 am
ต่อยพสุธาผลักลงเหวววว

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Tumblr_mdzy77xDAi1qd2nvr

This dice is not existing.

____________________
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 314033-1308928_attachment
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sun Nov 25, 2012 2:26 pm
ตึง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Shamsiel

This dice is not existing.
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Sun Nov 25, 2012 10:11 pm
ชกหน้าหัน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Tumblr_mdr15wbdge1rkmjjzo1_500

This dice is not existing.

____________________
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
คิรัวร์
คิรัวร์
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 807
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 59
วันเกิด : 14/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เล่นคอม เล่นกีฬา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Empty Re: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

on Mon Nov 26, 2012 6:50 pm
ท่าบ๊ายบาย หนีก่องนะเจ้าปีศาจจ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Tumblr_mc2dmkG8sx1rt7cah
This dice is not existing.

____________________
คิรัวร์คุงจากหอเชอร์ล๊อกโฮล์ม


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ GPxgJQ
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ