EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
avatar
????????
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sat Mar 03, 2012 12:02 am
ทุกคนคงจะรู้กันแล้วว่า เนื้อหาในส่วนแรกนั้น คือ กฏหมายแพ่งและอาญาเบื้องต้นสำหรับนักสืบ แต่ก่อนจะเรียนเรื่องกฎหมายแพ่งและอาญา เราต้องมาปรับความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโดยรวมกันก่อน

กฎหมาย ในความหมายโดยรวมคือ บรรดากฎเกณฑ์กลางของสังคมหรือรัฐอันมีลักษณะเป็นการสั่งการหรือการบังคับให้บุคคลกระทำการหรืองดเว้นการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


ความสำคัญของกฎหมาย

เนื่องจากกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์กลางที่ใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ให้สมาชิกในสังคมอยู่อย่างเป็นระเบียบและเป็นการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยความยุติธรรมตามกฎหมาย กฎหมายจึงจำเป็นต้องถือ (สันนิษฐาน)ว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายหรือตามภาษิตกฎหมายที่ว่า "บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความรับผิดไม่ได้" (Ignoreance of the Law Excuses for no Man)


ลักษณะสำคัญของกฎหมาย

1 กฎหมายต้องมาจากรัฐธาธิปัตย์(Sovereignty) ซึ่งก็คือสถาบันหรือกลุ่มบุคคลผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งรัฐในขณะนั้นที่มีอำนาจออกกฎหมาย

2 ต้องใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป(Equality) ต้องบังคับความประพฤติในรัฐอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน มิใช่เพื่อกลุ่มชนใดหรือคณะใดโดยเฉพาะ

3 ต้องบังคับใช้เสมอไป(Enaction) จนกว่าจะถึงวันยกเลิก(และไม่มีผลย้อนหลัง)

4 จำเป็นต้องปฏิบัติตาม(Recognition)

5 ต้องมีสภาพบังคับ(Sanction) หรือบทลงโทษ เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุด กฎหมายใดปราศจากสภาพบังคับย่อมไม่ใช่กฎหมายแม้จะเข้าลักษณะทั้งสี่ประการก็ตาม

(กฎหมายที่ดีควรสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น ศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี ขัดแย้งจะขัดกับความรู้สึกประชาชนและถูกยกเลิกในที่สุด)


ขอบเขตการบังคับใช้

สถานที่และบุคคลที่ใช้กฎหมายบังคับ
ยึดหลักดินแดนซึ่งถือเป็นหลักสากลดังนี้
1 พื้นแผ่นดิน
2 ขอบเขตน่านน้ำ
3 พื้นอากาศซึ่งอยู่เหนือพื่นที่ตามข้อข้างต้น
4 เรือและอากาศยานของประเทศนั้นๆ

บุคคลยกเว้นที่ไม่นำหลักดินแดนมาใช้ได้แก่
1 ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ
2 ทูตและบริวาร
3 บุคคลซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศระบุความคุ้มกันไว้โดยตรง
4 บุคคลที่มีกฎหมายพิเศษให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันไว้


การตีความ

หลักเกณฑ์ในการตีความ(Interpretation)มี 2 วิธี
1 การตีความตามอักษร
1.1 กรณีกฎหมายใช้ความหมายพิเศษ ใช้นิยามศัพท์ในการตีความ เช่น ทุจริต หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น สาธารณสถาน หมายถึง สถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เข้าไป หมายถึง การกระทำการใดๆที่รบกวนการครอบครองโดยปกติสุข เป็นต้น
1.2 กรณีกฎหมายใช้ภาษาธรรมดา

2 การตีความตามเจตนารมณ์
ต้องศึกษาบันทึกเหตุผลของการร่างกฎหมาย ศึกษาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก่อนการร่างกฎหมาย อ่านกฎหมายในเรื่องเดียวกันหลายๆมาตรา เพื่อเปรียบเทียบค้นหาความหมายที่ควรจะเป็น

ผู้ตีความ

1 ประชาชนที่ใช้กฎหมายย่อมต้องตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างกันโดยถูกต้อง
2 นักนิติศาสตร์ตีความหมายของกฎหมายเพื่อให้ทราบความหมายที่แน่นอน
3 พนักงานตามกฎหมาย
4 ศาล
5 ผู้ตีความตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ซึ่งได้แก่ คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ

สรุปการใช้กฎหมาย

1 ยึดถือตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลัก

2 กรณีตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีข้อสงสัย ต้องอาศัยการตีความ
2.1 ตีความตามตัวอักษรก่อนการตีความโดยเจตนารมณ์
ก. ใช้การตีความหมายพิเศษในนิยามศัพท์ก่อน
ข. ใช้การตีความตามความหมายธรรมดา
2.2 ตีความตามเจตนารมณ์


ศาล(ความรู้เพิ่มเติม)

ศาล ต้องมีความเป็นกลางทางความคิด ตัดสินตามหลักฐานทางกายภาพที่พิสูจน์ได้ชัดเจน เช่น อาวุธ DNA ลายนิ้วมือ ฯลฯ หลักการทางจิตวิทยาไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ ใช้ในขั้นตอนของการสัณนิษฐานตัวผู้ต้องสงสัยเท่านั้น และหากหลักฐานที่มีอยู่ไม่สามารถระบุได้ว่า จำเลยเป็นผู้เดียวที่สามารถกระทำความผิดนั้นได้ หรือเกิดข้อสงสัยในหลักฐานที่มโจทก์นำมามัดตัวจำเลย จะต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยทันที และไม่ต้องรับโทษ(ถึงแม้จะผิดจริงแต่หลักฐานทางกายภาพมัดตัวไม่ได้ก็รอด)
ในการว่าความในชั้นศาล โจทก์ต้องแสดงพยานหลักฐานใดๆก็ตามที่ระบุว่าจำเลยคือผู้กระทำความผิด และจำเลยหรือทนายความฝ่ายจำเลยมีหน้าที่แก้ต่างความผิดนั้น หากคำแก้ต่างสมเหตุสมผลหรือเิกิดความสงสัยในหลักฐานนั้นๆ และโจทก์ไม่สามารถหาพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้มาพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำผิดจริง จะถือว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ และไม่ต้องรับโทษ หากมีการคุมขังก่อนการว่าความก็คุมขังฟรี แต่หากจำเลยจำนนต่อหลักฐานไม่สามารถหาคำแก้ต่างให้แก่ตัวเองได้ และ หลักฐานที่โจทก์แสดงสมเหตุสมผล จำเลยจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sat Mar 03, 2012 6:41 pm
รับทราบค่าาา
topyok
topyok
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 321
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 5
วันเกิด : 29/05/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sat Mar 03, 2012 6:50 pm
krabbbbbbbbbb
Pischanan
Pischanan
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 69
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 2
วันเกิด : 06/05/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : SLEEP ^^

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sat Mar 03, 2012 7:31 pm
เข้าใจแล้วค่ะ แต่ก็งง - -"

____________________
V.I.Warshawski
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sat Mar 03, 2012 10:18 pm
ความรู้แน่นปึ๊ก!! จะตั้งใจเรียนวิชานี้!!

ขอบคุณค่ะ Smile
story207
story207
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 192
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 7
วันเกิด : 14/12/1997

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sun Mar 04, 2012 9:04 am
รับทราบ !! Razz Razz
NaBee
NaBee
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 1169
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 231
วันเกิด : 11/01/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : ร้องเพลง อ่านหนังสือการ์ตูน เต้น cover วาดรูป แต่งนิยาย(ไม่เคยจบ) ดูหนัง เล่นเกมส์ เที่ยวไปวันๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sun Mar 04, 2012 12:56 pm
รับทราบค่ะ จะศึกษาให้มากๆๆฮะ

____________________
나비ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Butter10
sodium2468
sodium2468
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 235
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 8
วันเกิด : 16/01/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อัพนิยาย เล่นFacebook ดูการ์ตูน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Mon Mar 05, 2012 4:24 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
จะตั้งใจศึกษาค่ะ ^^

____________________
Fon V.I. Warshawski (._.)


กันต์
กันต์
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 1391
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 126
วันเกิด : 28/09/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนวนิยายแนวสืบสวน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Mon Mar 05, 2012 5:09 pm
มาเรียนด้วยคนจ้า แหะๆ
conan1412
conan1412
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 192
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 0
วันเกิด : 14/12/1994
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เล่นคอม ฟังเพลง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Tue Mar 06, 2012 4:30 pm
เข้าใจแล้วค่ะ
ชอบวิชานี้มากๆเลย
Fuyuki Winter
Fuyuki Winter
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 157
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 28/11/1997

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Tue Mar 06, 2012 5:17 pm
Arigato

____________________
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Share
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Tue Mar 06, 2012 7:52 pm
รับทราบค่ะ ^^
avatar
????????
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Tue Mar 13, 2012 1:40 pm
ขั้นพื้นฐานเลยสินะวิชากฎหมายเนี่ย เฮ้อ ยังไงก็ รับทราบครับ Smile
Na///SodiUm
Na///SodiUm
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 450
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 81
วันเกิด : 09/03/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ(นิยาย,การ์ตูน) , ฟังเพลง , ดูหนัง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Mon Mar 19, 2012 4:22 pm
Question อ่านไปสามรอบ ฮ่าๆๆๆ Arrow Arrow Arrow

____________________
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 314033-1308928_attachment
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Wed Mar 21, 2012 8:09 pm
แน่นจริงค่ะ จะรอบทต่อไปนะค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Fri Mar 23, 2012 3:44 pm
ครับ ขอบคุณครับ
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Fri Nov 23, 2012 10:23 pm
ง่วงแล้ว นอนก่อนนะ ปิกะ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Tumblr_mdpaneDNqZ1r26jxbo1_500

This dice is not existing.

____________________
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Fri Nov 23, 2012 11:19 pm
บวกกกกกกกกกกกกก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 0-SHIKI-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4-Gif

This dice is not existing.
khaw dissaro
khaw dissaro
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 958
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 151
วันเกิด : 19/05/2002
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านการ์ตูนและนวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่นคอมพิวเตอร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sat Nov 24, 2012 5:20 pm
ปล่อยลำแสง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Tumblr_m0nn4zh3371r5wy3zo1_500
This dice is not existing.

____________________
............

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 54223
Na///SodiUm
Na///SodiUm
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 450
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 81
วันเกิด : 09/03/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ(นิยาย,การ์ตูน) , ฟังเพลง , ดูหนัง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sun Nov 25, 2012 12:37 am
จ๊ะเอ๋โลกิ!

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Tumblr_m4qarmwRzA1rnvyzwo5_r1_250

This dice is not existing.
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Empty Re: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

on Sun Nov 25, 2012 2:03 pm
แปลบๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Lightning-Beam

This dice is not existing.
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ