EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
ZePhyRus
ZePhyRus
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 204
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 4
วันเกิด : 30/10/1995

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Tue Mar 08, 2011 6:46 pm
จิตวิทยา (Psychology) Cool


คำว่า Psychology (จิตวิทยา)มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ๒ คำ ได้แก่ Psyche (Mind = จิตใจ) และ Logos (Knowledge = ศาสตร์ องค์ความรู้)
ความหมายโดยรวมของ Psychology จึงหมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นสำคัญ เพื่ออธิบาย ทำความเข้าใจทำนาย และควบคุมพฤติกรรมนั้นๆได้

ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา Razz


จิตวิทยาได้เริ่มขึ้นโดยนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อ เพลโต และอริสโตเติล เพลโตเชื่อว่าการคิดและการใช้เหตุผลเท่านั้น ที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้ โดยไม่สนใจวิธีการสังเกตหรือการทดลองใด ๆ แต่อริสโตเติลกลับเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว เขาสนใจสิ่งภายนอกที่มองเห็นได้ การเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับคนต้องเริ่มด้วยการสังเกตอย่างมีระบบ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ศาสนาเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแนวคิดทางศาสนาเน้นว่าจิตเป็นส่วนที่แยกออกจากร่างกาย
ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 การฟื้นฟูการสืบสวนโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการละทิ้งความเชื่อแบบเดิม ๆ มีการค้นหาความรู้ใหม่ ๆ วิธีการก็เริ่มมีลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ฟรานซิส เบคอน กล่าวว่า “ทฤษฎีให้แนวทาง การวิจัยให้คำตอบ” โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญระหว่างทฤษฎีและการวิจัย
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีกลุ่มแนวคิดที่สำคัญเกิดขึ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประจักษ์นิยมชาวบริเตน (British Empiricism) ที่เชื่อว่า ความรู้ผ่านเข้ามาทางสื่อกลางของความรู้สึก จิตเป็นที่รวมของความคิดเห็น นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดจิตวิทยากลุ่มสัมพันธนิยม (Associationistic Psychology) นักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งกลับสนใจทางชีวภาพ เช่น ความแตกต่างระหว่างประสาทส่วนรับความรู้สึกกับประสาทส่วนการเคลื่อนไหว และ ลักษณะทางกายที่แสดงปฏิกิริยาสะท้อน (reflex) นักจิตวิทยากลุ่มนี้พยายามอธิบายการกระทำของมนุษย์ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ คือ จิตฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของสิ่งเร้ากับประสบการณ์รู้สึกที่ผู้ที่ถูกเร้ารายงานออกมา



จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา Razz


จิตวิทยาเป็นวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจพฤติกรรม (Understanding Behavior) ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมภายนอก กระบวนการทางจิต (Mental Process) ที่เกิดขึ้นภายใน อันจะทำให้สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรม (Explanation Behavior) ทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้ พฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นต่างมีเหตุจูงใจในการแสดงพฤติกรรมทั้งสิ้น ดังนั้นนักจิตวิทยาจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบ เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญแห่งพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น ๆ
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถทำนายพฤติกรรม (Prediction Behavior) ซึ่งการทำนายนั้นหมายถึงการคาดคะเนผลที่ควรจะเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถควบคุมพฤติกรรม (Control Behavior) ที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลงหรือหมดไป โดยในขณะเดียวกันนั้นก็จะต้องสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นใหม่ด้วย
5. เพื่อให้ผู้ศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application) ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และ/หรือสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ





ขอบข่ายของจิตวิทยา Razz


ปัจจุบันนั้น จิตวิทยาได้แตกแขนงออกไปเป็นหลากหลายสาขา โดยจะเน้นศึกษาพฤติกรรมในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละสาขานั้นเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งสามารถจำแนกขอบข่ายของจิตวิทยาได้ 2 ประเภท ได้แก่

1. ขอบข่ายพื้นฐาน (Basic Fields)

1) จิตวิทยาทั่วไป (General or Pure Psychology) เป็นจิตวิทยาที่มุ่งศึกษาถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยทั่ว ๆ ไปของมนุษย์ เป็นการปูพื้นฐานทางจิตวิทยา
2) จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology) เป็นการศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในสภาพการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ การลืม การจำ โดยใช้วิธีการทดลองเป็นหลักสำคัญในการศึกษาค้นคว้า และนำผลที่ได้จากการทดลองไปสร้างเป็นทฤษฎีและเกณฑ์เพื่อประยุกต์ในวิชาการแขนงต่าง ๆ
3) จิตวิทยาเชิงสรีรวิทยา (Physiological Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็น องค์ประกอบพื้นฐานในการก่อเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม เน้นถึงโครงสร้างหน้าที่การทำงานของอวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการเกิดพฤติกรรมโดยเฉพาะ
4) จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) มุ่งศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในสังคม โดยเน้นไปที่การสำรวจมติมหาชน ทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพื่อสรุปเป็นเกณฑ์สำหรับอธิบายพฤติกรรมของสังคมแต่ละสังคม
5) จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology or Genetic Psychology) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ ตลอดจนอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น อารมณ์ สติปัญญา เป็นต้น


2. ขอบข่ายประยุกต์ (Applied Fields)

1) จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน เน้นให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงตามปรัชญาทางการศึกษา
2) จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) มุ่งศึกษาเหตุแห่งความ ผิดปกติทางพฤติกรรม เพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษาในด้านต่าง ๆ เช่น อารมณ์ พฤติกรรม อาการป่วยทางจิตใจ ตลอดจนการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย
3) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) มุ่งศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บุคคลที่ประสบปัญหาทางอารมณ์และจิตใจได้เข้าใจและเห็นแนวทางในการเลือกแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
4) จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) มุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานในงานประเภทอุตสาหกรรม ในแง่ของ ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลของสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อคนงาน การสร้างขวัญและการจูงใจ
การคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการประเมินการทำงานในสถานประกอบการทั้งหลาย เพื่อค้นหากระบวนการที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานอุตสาหกรรม
5) จิตวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Psychology) มุ่งศึกษาความเหมือนและแตกต่างของพฤติกรรมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
นอกจากนี้ ในขอบข่ายของจิตวิทยาประยุกต์นั้นยังมีอีกมากมาย เช่น จิตวิทยา ชุมชน (Community Psychology) จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology) จิตวิทยาบำบัด (Therapy Psychology) จิตวิทยาวิศวกรรม (Engineering Psychology) จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology) เป็นต้น




แก้ไขล่าสุดโดย ZePhyRus เมื่อ Tue Mar 08, 2011 8:13 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
คิรัวร์
คิรัวร์
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 807
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 59
วันเกิด : 14/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เล่นคอม เล่นกีฬา

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Tue Mar 08, 2011 7:31 pm
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ^^

____________________
คิรัวร์คุงจากหอเชอร์ล๊อกโฮล์ม


Psychology : ความหมายของจิตวิทยา GPxgJQ
kiizk
kiizk
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 343
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 18
วันเกิด : 07/02/1994
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นอินเตอเน็ต ดูหนัง ซีรี่ ชิลล์ๆ ไปวันๆ

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Tue Mar 08, 2011 8:08 pm
Exclamation

____________________
+++.........................+++

lagafia
lagafia
นักวางแผนพิชิตเกม
นักวางแผนพิชิตเกม
จำนวนข้อความ : 3388
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 84
งานอดิเรก งานอดิเรก : คิดเรื่อยเปื่อย

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Tue Mar 08, 2011 10:13 pm
ขอบคุณค่ะศ.

____________________
Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.
Mikanchan
Mikanchan
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 182
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 5
วันเกิด : 21/07/1993
งานอดิเรก งานอดิเรก : คอสเพลย์ ร้องเพลง เต้น

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Wed Mar 09, 2011 10:59 pm
มารายงานตัวค่ะ ^^

ชอบเรื่องจิตวิทยามากๆๆเลย ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ ^ ^

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Bth_211

____________________
ส้มน้อยแห่งหอ V.I.วอซอสกี้ มาสนุกกันนะค่ะ ^ ^ แล้วเจอกันค่ะ
deathberriezz
deathberriezz
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 849
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 36
วันเกิด : 24/04/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : Cosplay

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Wed Mar 09, 2011 11:03 pm
ให้อ่านเยอะจังเลยอาจารย์น้องม่อง =x=
แต่ปอลก๊ะอ่านแล้วนะค๊า~

____________________
Opalescence
https://www.facebook.com/karendellla
---------------------------------------------------

Former Master of Sherlock Holmes Family
Queen of EDS
chrome
chrome
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 52
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 12
วันเกิด : 12/01/1993
งานอดิเรก งานอดิเรก : (กลิ้งๆๆๆ)

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Thu Mar 10, 2011 2:17 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
อ่านตาลาย 55+
แต่ก็อ่านนะคร้าบ

____________________
The Sherlock Holmes
Iris L
Iris L
พรแห่งวันคริสตมาส
พรแห่งวันคริสตมาส
จำนวนข้อความ : 354
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 16

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Thu Mar 10, 2011 6:04 pm
ความรู้เยอะมากเลยค่ะ

____________________
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา 00059ca2b62a26504891862a247494b3
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Wed Mar 16, 2011 4:19 pm
Thank you for your knowledge
avatar
????????
ผู้มาเยือน

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Fri Mar 18, 2011 11:55 am
=w=b ได้ความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาแล้ว~

ขอบพระคุณค่ะ
Winter
Winter
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 678
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 33
วันเกิด : 10/01/1997

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Mon Mar 21, 2011 8:29 pm
ขอบคุณค่ะ
Brave
Brave
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 408
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 19/07/1993
งานอดิเรก งานอดิเรก : ชีวิตเสรี!!!

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Wed Mar 23, 2011 6:53 pm
ขอบใจจร้า..

..เนื้อหาเยอะเนอะ ^^

____________________

━═★ROSE★═━»»【BlacK•BurN】
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Mon Nov 12, 2012 7:37 pm
หัวเราะเยาะตุ๊กตาหิมะ
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_mcvysr0yFs1rulqy6o2_250

This dice is not existing.

____________________
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
คิรัวร์
คิรัวร์
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 807
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 59
วันเกิด : 14/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เล่นคอม เล่นกีฬา

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Mon Nov 12, 2012 8:11 pm
ท่าหมัดเดียวจอด
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_mc4rxfI4w11rcl6oto1_500
This dice is not existing.

____________________
คิรัวร์คุงจากหอเชอร์ล๊อกโฮล์ม


Psychology : ความหมายของจิตวิทยา GPxgJQ
Lightdramon
Lightdramon
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 1674
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 97
วันเกิด : 01/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : ดูอนิเม,ซีรีย์,ฟังเพลง,ดูทีวี,อ่านหนังสือ

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Mon Nov 12, 2012 8:48 pm
Precure Rainbow Rose Explosion!
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_m52c4h6gqb1r717c6o7_r2_250 Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_m52c4h6gqb1r717c6o8_r2_250
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_m52c4h6gqb1r717c6o9_r1_250 Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_m52c4h6gqb1r717c6o10_r2_250

This dice is not existing.

____________________
ริวจิ & เฟอร์นิก้า

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา 7c2d40d2d30cddf69378a91acca47402  Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Anigifrr22

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Anigifrr33  Psychology : ความหมายของจิตวิทยา 8a1626cacb7e35102749c49569f8eaf2
bobonus
bobonus
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 679
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 71
วันเกิด : 23/01/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เข้าโรงเรียน

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Thu Nov 15, 2012 12:39 pm
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Tumblr_mdan43uchq1r8bsyso1_500


โซชิ แปลงร่างใส่ !


This dice is not existing.
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Empty Re: Psychology : ความหมายของจิตวิทยา

on Fri Feb 08, 2013 12:51 pm
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา Bth_211

hari-sen

____________________
Psychology : ความหมายของจิตวิทยา 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ