EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
Winter
Winter
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 678
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 33
วันเกิด : 10/01/1997

สาขาของพิษวิทยา Empty สาขาของพิษวิทยา

on Mon Mar 19, 2012 10:21 am
สาขาของพิษวิทยา
-Analytical toxicology ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
-Clinical toxicology ศึกษาเกี่ยวกับอาการ และการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
-Environmental toxicology ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม
-Forensic toxicology ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีตรวจสารหาสารพิษ และการแปลผลในตัวผู้ป่วยและศพ

ประเภทของสารพิษ
แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา
1. จำแนกตามต้นกำเนิดของสารพิษ
1.1 สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1.1.1 สารพิษที่ได้จากสัตว์
1.1.2 สารพิษที่ได้จากพืช
1.2 สารพิษจากการสังเคราะห์

2.จำแนกตามความเป็นพิษของสารพิษ (toxicity rating) นิยมแบ่งตามค่า LD50 หมายถึง ปริมาณสารพิษที่ทำให้สัตว์ทดลองที่ได้รับสารพิษไปตายร้อยละ 50

3. จำแนกตามระบบและอวัยวะที่สารพิษออกฤทธิ์ (target organ)
3.1 พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง
3.2 พิษต่อระบบประสาทส่วนปลาย
3.3 พิษต่อระบบไหลเวียนโลหิต
3.4 พิษต่อกล้ามเนื้อ
3.5 พิษต่อตับ
3.6 พิษต่อไต
3.7 พิษต่อปอด
3.8 พิษต่อการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ (DNA)

4. ในงานนิติพิษวิทยาจะแนกสารพิษตามวิธีการตรวจวิเคราะห์ในการแยกสกัดสารพิษจากชีววัตถุ ซึ่งแบ่งสารพิษเป็น5ประเภท
4.1 สารพิษที่เป็นก๊าซ หรือสารที่ระเหยได้ เช่น โทลูอีน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เอทานอล
4.2 สารอินทรีย์ที่ไม่ระเหย เช่น ยารักษาโรค มอร์ฟีน
4.3 กลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สังกะสี ปรอท
4.4 กลุ่มอนุมูลประจุลบ เช่นโบร์ไมด์ ไนเทรต์
4.5 กลุ่มอื่นๆที่ไม่อยู่ใน4กลุ่มแรกปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นพิษ
มีหลายปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนตอบสนองสารพิษแตกต่างกัน ทั้งที่ได้รับสารพิษในปริมาณเท่ากัน เช่น
-ปัจจัยเกี่ยวกับสารพิษ สารเคมีชนิดเดียวกันแต่อยู่ในรูปที่แตกต่างกัน
-ปัจจัยที่เกี่ยวกับการได้รับสารพิษ
-ปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ได้รับสารพิษพฤติการณ์การตายจากสารพิษ
- อัตวินิบาตกรรม เป็นการตั้งใจฆ่าตัวตาย
- ฆาตกรรม เป็นการเสียชีวิตโดยถูกผู้อื่นเจตนาใช้สารพิษทำร้าย
- อุบัติเหตุ เป็นการรับสารพิษเข้าสู้ร่างกายโดยที่ผู้ตายหรือบุคคลอื่นไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อชีวิตส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารพิษ
- เสียชีวิตจากพิษของสัตว์มีพิษกัด ต่อย
เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics)


เกี่ยวกับวิธีการออกฤทธิ์และฤทธิ์ของยาในสิ่งมีชีวิต โดยศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ผลข้างเคียง พิษของยา รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างกันของยาชนิดต่างๆ


เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)


เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาณยาในร่างกายตามกระบวนการต่างๆที่ร่างกายใช้จัดการกับยา ซึ่งกระบวนการนั้นแบ่งเป็น4ขั้นตอน

1.การดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย (absorption) การดูดซึมยาจะต้องผ่านผนังเซลล์ซึ่งเป็นตัวกั้นตามธรรมชาติ เซลล์แต่ละชนิดมีโครงสร้างและรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีการดูดซึมยาต่างกัน การเคลื่อนที่ของยาผ่านผนังเซลล์แบ่งเป็น2วิธีคือ

1.1 Passive transport
Simple diffusion เป็นการเคลื่อนที่ของยาจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง ไปบรืเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า
Filtration เป็นการเคลื่อนที่ของยาที่มีขนาดเล็กผ่านไปพร้อมกับน้ำที่เคลื่อนเข้าสู้เซลล์ทาง aqueous pores ตาม hydrostatic pressure

1.2 Special transport ในกรณียาที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ละลายในไขมันได้ไม่ดี หรือเคลื่อนที่จากความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ต้องอาศัยการขนส่งพิเศษผ่านทางผนังเซลล์ ซึ่งแบ่งได้เป็น2วิธี คือ
Faciliated diffusion เป็นการเคลื่อนที่ของยาผ่านผนังเซลล์ตาม concentration gradiend โดยมีตัวพา ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงกับยานั้นๆ
Active transport ยาที่เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงกว่าได้ โดยอาศัยพลังงานจากเซลล์และอาศัยตัวพาในการขนส่งยา

2.การกระจายในร่างกาย (distridution)
หลังจากยาถูกดูดซึมเข้ากระแสโลหิตแล้ว ยานั้นจะกระจายตัวไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะที่ยานั้นไปออกฤทธิ์
การเคลื่อนที่ของยาจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งนั้นจะต้องผ่านผนังกั้นต่างๆเช่นเดียวกับการดูดซึม โดยที่ยาในกระแสโลหิตจะเคลื่อนที่ผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปในของเหลวระหว่างผ่านเซลล์ และผ่านผนังเซลล์เข้าไปในของเหลวภายในเซลล์

3.การเปลี่ยนรูป (biotransformation)
ยาที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปเอนไซม์ชนิดต่างๆในร่างกาย กระบวนการนี้ส่วนใหญ่เกิดที่ตับ ยาที่ถูกเปลี่ยนรูปนั้นอาจจะไดเสารใหม่ที่มีฤทธิ์มากขึ้น เท่าเดิม หรือน้อยลงก็ได้ตามแต่ชนิดของยา

4.การขับถ่ายออกจากร่างกาย (excretion)
ยาส่วนใหญ่ถูกขับถ่ายออกทางปัสสาวะ มีส่วนน้อยที่ขับออกทางเหงื่อ ลมหายใจ น้ำตา หรืออุจจาระ
ไตเป็นอวัยวะที่กรองของเสียและยาออกจากเลือดไปทางปัสสาวะ โดยกระบวนการที่ไตทำงานนั้นมี3ขั้นตอน
ยาที่อยู่ในรูปอิสระและละลายได้ดีในไขมันจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่พลาสมาโดยกระบวนการ tubular reabsorption ในทางตรงกันข้ามยาใดที่แตกตัวเป็นไอออนได้ดี และละลายน้ำได้ดีจะถูกขับออกทางปัสสาวะ

5.Redistribution
เป็นการเคลื่อนที่ของยาออกจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด หรือจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆโดนเกิดขึ้นภายหลังการเสียชีวิต หรือในช่วงการเก็บรักษาตัวอย่าง ซึ่งมีผลทำให้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมีค่าที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้
หลักการการรักษาผู้ได้รับสารพิษ

1.ให้การรักษาประคับประคองตามอาการ
2.ป้องกันไม่ให้มีการดูดซึมสารพิษมากขึ้น
3.เพิ่มการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
4.ให้สารต้านสารพิษ
5.ป้องกันการรับสารพิษซ้ำ

แก้ไขล่าสุดโดย Winter เมื่อ Fri May 04, 2012 2:48 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
sodium2468
sodium2468
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 235
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 8
วันเกิด : 16/01/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อัพนิยาย เล่นFacebook ดูการ์ตูน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Mar 19, 2012 12:15 pm
ชื่อ sodium
หอ V.I. Warshawski ปีที่ 1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ค่ะอาจารย์ Very Happy

____________________
Fon V.I. Warshawski (._.)


fathr
fathr
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 667
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 13

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Mar 19, 2012 1:52 pm
ชื่อ.... เอส
หอ....โฮล์ม ปีที่...1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....ความรู้น่าใช้มากครับ อิอิ

____________________
สาขาของพิษวิทยา Stcard2
VIOLET_S
VIOLET_S
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 71
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 1

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Mar 19, 2012 3:48 pm
ชื่อ.... น้ำตาล
หอ..ลูแปง.. ปีที่...1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ.... ดูน่ากลัวแต่ก็น่าสนใจดีค่ะ ^^;

____________________

/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Mar 19, 2012 11:39 pm
ชื่อ..GodDestroyer..
หอ..Arsène Lupin.. ปีที่.2..
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ..เป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย..


____________________
สาขาของพิษวิทยา 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
maple
maple
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 107
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 11
วันเกิด : 09/05/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านและดูโคนัน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Tue Mar 20, 2012 11:41 am
ชื่อ... maple

หอ... V.I.Warshawski

ปีที่... 2

ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ... เป็นวิชาที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ แต่น่าสนใจและมีเสน่ห์ค่ะ^^


Fuyuki Winter
Fuyuki Winter
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 157
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 28/11/1997

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Tue Mar 20, 2012 5:26 pm
ชื่อ.... Fuyuki Winter
หอ.... ปีที่...2
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....เป็นวิชาที่น่าสนใจดีฮะ ไม่น่าเบื่อด้วย ได้ค้นคว้าความรู้เพื่อเติมตามที่ศาตราจารย์ให้มา และไม่น่ายากอย่างที่คิด สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ครับผม หากมีข้อสงสัยจะถามไปนะครับ ศาสตราจารย์รอคำถามจากผมอยู่รึเปล่าหว่า?

สาขาของพิษวิทยา Bth_443

____________________
สาขาของพิษวิทยา Share
milnears
milnears
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 168
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 01/04/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,เล่นเกมส์,วาดรูป

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Tue Mar 20, 2012 6:13 pm
ชื่อ....milnears
หอ..V.I. Warshawski
ปีที่...2
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....เป็นวิชาที่น่าสนใจมากค่ะ ^^
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Tue Mar 20, 2012 9:34 pm
ชื่อ.potion ออย...
หอ..ลูแปง.. ปีที่..1.
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ.เป็นความรู้ติดตัวที่ดีค่ะ...
avatar
Nuclear_see
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 192
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 37
วันเกิด : 26/05/1996
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยายประเภทวรรณกรรมเยาวชน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Wed Mar 21, 2012 5:40 pm
ชื่อ.... Nuclear_see
หอ..lupin.. ปีที่...2
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....เปนวิชาที่จำเปนต่อชีวิตประจำวันฮะ
NaBee
NaBee
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 1169
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 231
วันเกิด : 11/01/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : ร้องเพลง อ่านหนังสือการ์ตูน เต้น cover วาดรูป แต่งนิยาย(ไม่เคยจบ) ดูหนัง เล่นเกมส์ เที่ยวไปวันๆ

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Wed Mar 21, 2012 6:46 pm
ชื่อ....NaBee
หอ.... V.I. วอชอสกี้ ปีที่...1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....ก้อเป็นวิชาที่ชอบมากๆๆเลยค่ะ (อันดับ 2 ) ก้อมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารพิษต่างๆมากมายแล้วอีกอย่างมันก้อเป็นเรื่องทำให้เราได้เข้าใจ รู้เรื่อง และได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ

____________________
나비สาขาของพิษวิทยา Butter10
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Wed Mar 21, 2012 8:02 pm
ชื่อ Another OIl

หอ ลูแปง ปีที่ 1

ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะ มีความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะค่ะ
Winter
Winter
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 678
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 33
วันเกิด : 10/01/1997

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Thu Mar 22, 2012 2:09 pm
ชื่อ.... Fuyuki Winter
หอ.... ปีที่...2
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....เป็นวิชาที่น่าสนใจดีฮะ ไม่น่าเบื่อด้วย ได้ค้นคว้าความรู้เพื่อเติมตามที่ศาตราจารย์ให้มา และไม่น่ายากอย่างที่คิด สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ครับผม หากมีข้อสงสัยจะถามไปนะครับ ศาสตราจารย์รอคำถามจากผมอยู่รึเปล่าหว่า?


Ans พี่รออยู่นะจ๊ะ >< 55 มีอะไรก็ถามได้นะค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Fri Mar 23, 2012 3:47 pm
ชื่อ.ริว...
หอ..ลูแปง.. ปีที่.. 1.
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ..เป็นวิชาที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ครับ และเกี่ยวข้องในชีวิตของเรากฎหมาย-สังคม ปลอมแปลงกาย-ลูเสือ จิตวิทยา-โลกศึกษา วิทย์-วิทย์..


conan1412
conan1412
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 192
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 0
วันเกิด : 14/12/1994
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เล่นคอม ฟังเพลง

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Mar 26, 2012 5:28 pm
ชื่อ conan1412
หอ V.I. Warshawski ปีที่ 1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ วิชานี้เป็นวิชาที่น่าสนใจมากและก็ชอบวิชานี้อยู่แล้วด้วยจ้ะ
RachaOrn
RachaOrn
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 378
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 25
วันเกิด : 25/05/1996
งานอดิเรก งานอดิเรก : ฟังเพลง อ่านนิยาย

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Wed Mar 28, 2012 11:01 pm
ชื่อ RachaOrn
หอ Sherlock Holmes ปี 1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้ เป็นวิชาที่ให้ความรู้มากๆๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ สนุกมากฮ้าบบบ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Thu Mar 29, 2012 2:30 pm
ชื่อ....Rattanawalee
หอ..ลูเเปง.. ปีที่...1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ....น่าศึกษามากๆค่ะ

Pischanan
Pischanan
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 69
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 2
วันเกิด : 06/05/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : SLEEP ^^

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Sat Mar 31, 2012 5:30 pm
ชื่อ..Pischanan..
หอ..V.I.Warshawski ปีที่..1.
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ..สนุกค่ะ.เรียนไม่ยาก แต่เข้าใจยาก 555. (- -')


____________________
V.I.Warshawski
Mr.freedom
Mr.freedom
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 601
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 23
วันเกิด : 25/12/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : ความลับทางราชการ

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Fri Apr 06, 2012 10:32 pm
ชื่อ Mr.freedom
หอ V.I. Warshawski ปีที่ 1
ความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้คือ เป็นอะไรที่งงมาถึงมากที่สุด

____________________

My name is Mirin

สาขาของพิษวิทยา 171024042029 สาขาของพิษวิทยา ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f101_05 สาขาของพิษวิทยา ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f091_05 สาขาของพิษวิทยา 171024041346 สาขาของพิษวิทยา 171024041427 สาขาของพิษวิทยา ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f011_06 สาขาของพิษวิทยา ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f091_06 สาขาของพิษวิทยา ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%CC%F4&src=hunadrink
 ~ ...รสใดเล่าจักหวานเท่ารสรัก ล้วนสลักกลางจิตมิเลือนหาย ความรักนั้นมิอาจสัมผัสด้วยกาย หากแต่สายรักพันผูกด้วยจิตใจ...~
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Nov 05, 2012 8:00 pm
Tomoyo's Sky Kick
สาขาของพิษวิทยา Tumblr_m9h98upMba1r1nf3oo3_250

This dice is not existing.

____________________
สาขาของพิษวิทยา 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
Lightdramon
Lightdramon
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 1674
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 97
วันเกิด : 01/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : ดูอนิเม,ซีรีย์,ฟังเพลง,ดูทีวี,อ่านหนังสือ

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Nov 05, 2012 8:11 pm
Precure Dai Bakuhatsu!!
สาขาของพิษวิทยา Tumblr_m74td9wmdv1ryytk4o2_250precuredaibakuhatsu

This dice is not existing.

____________________
ริวจิ & เฟอร์นิก้า

สาขาของพิษวิทยา 7c2d40d2d30cddf69378a91acca47402  สาขาของพิษวิทยา Anigifrr22

สาขาของพิษวิทยา Anigifrr33  สาขาของพิษวิทยา 8a1626cacb7e35102749c49569f8eaf2
lin_rakna
lin_rakna
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 1094
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 70
วันเกิด : 18/07/1991
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านตูน ดูเมะ เสพโดจิน...

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Nov 05, 2012 8:26 pm
หมัดปืนคนยักษ์ยางยืด!!!

สาขาของพิษวิทยา Tumblr_lz6mz37zbn1qll7pso1_400

This dice is not existing.

____________________
สาขาของพิษวิทยา 457977580_zpsb48e182e
Na///SodiUm
Na///SodiUm
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 450
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 81
วันเกิด : 09/03/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ(นิยาย,การ์ตูน) , ฟังเพลง , ดูหนัง

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Nov 05, 2012 9:00 pm
ท่าไฟช๊อตตายไปซะ!!

สาขาของพิษวิทยา Tumblr_mc2o0rGHe21r1mkubo6_250

This dice is not existing.

____________________
สาขาของพิษวิทยา 314033-1308928_attachment
bobonus
bobonus
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 679
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 71
วันเกิด : 23/01/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เข้าโรงเรียน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Mon Nov 05, 2012 10:19 pm
This dice is not existing.

สาขาของพิษวิทยา Tumblr_m9at2jpIuf1r3615ro1_500

บาคารูกระชากไส้!!
princeofsong
princeofsong
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 229
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 3
วันเกิด : 02/11/1986
งานอดิเรก งานอดิเรก : นอน

สาขาของพิษวิทยา Empty Re: สาขาของพิษวิทยา

on Sun Jan 27, 2013 7:32 pm
This dice is not existing.

____________________
สาขาของพิษวิทยา Merry-Christmas
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ