EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Empty การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood)

on Fri Oct 07, 2011 1:38 am
เลือดจากหัวใจ ถูกนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์มากกว่าเลือดจากเส้นเลือดส่วนปลายมาก การวิเคราะห์เบื้องต้นทางพิษวิทยานิยมใช้เลือดจากหัวใจ เนื่องจากมีปริมาณเลือดมากและมีปริมาณความเข้มข้นของสารหรือยาสูงกว่าเลือดจากเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขา (Femoral vein) ซึ่งเป็นเหตุผลที่นิยมใช้การตรวจเลือด

จากหัวใจควบคู่กับการตรวจปัสสาวะในการตรวจแบบScreening เพื่อตรวจหายาที่มี extensively metabolized จะได้ค่าความเข้มข้นของยาตรงข้ามกัน คือ ถ้าวัดเลือดจากหัวใจได้ค่ามาก ความเข้มข้นของยาในปัสสาวะจะได้ค่าน้อย หรือ ถ้าวัดความเข้มข้นของยาในปัสสาวะได้ค่ามาก ความเข้มข้นของยาในเลือดจากหัวใจก็จะมี ปริมาณน้อย เนื่องจากยาถูกเปลี่ยนรูปเป็น metabolite หมดแล้ว
แต่ในกรณีที่ต้องการหาปริมาณยาในเลือด ควรใช้เลือดที่เก็บจากเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขา (Femoral vein) เนื่องจากเลือดในบริเวณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง ของยาน้อยมากภายหลังการตาย และถ้าต้องการทำการวัดซ้ำ อาจใช้เลือดจากเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาซ้าย 1 หลอด และจากเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาขวา 1 หลอด เพื่อหา ค่าเฉลี่ยของปริมาณยา
ในทางพิษวิทยามีการศึกษาเปรียบเทียบค่า Ratio ความเข้มข้นของยาใน Cardiac blood เทียบกับ Peripheral blood ( C/P Ratio ) ของยาหลายชนิด ยาที่เป็น Base โดยทั่วไป ที่มีการกระจายตัวในเลือดมาก จะมีค่า C/P ratio สูงมาก เช่น Doxepin จะมีค่าระหว่าง 1-20 อย่างไรก็ดี มียาที่เป็น Base ที่มีการกระจายตัวในเลือดมากบางชนิด เช่น Imipramine มีค่า C/P ratio น้อยกว่า 2 มียาที่เป็นกรดหรือเบสที่มีการกระจายตัวในเลือดน้อย และมีค่า C/P ratio เกิน 2 เช่น propranotol และ triazolam สำหรับยา Trimipramine และ Amitriptyline ไม่มีความสัมพันธ์ของค่า C/P ratio เลย ทั้งที่ตรวจพบความเข้มข้นของยาจากเลือดส่วน peripheral ในระดับเป็นพิษหรือระดับเพื่อการรักษา ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่า C/P ratio ได้แก่ ชนิดของยา ปริมาณการกระจายตัวของยาในเลือด ระดับความเข้มข้น ค่าการจับโปรตีน (protein binding) ค่า pKa และระยะเวลาตั้งแต่เสียชีวิตจนกระทั่งผ่าชันสูตร

Distribution/redistribution phemonena

จากการศึกษาพบว่า เมื่อเก็บเลือดจากบริเวณต่าง ๆ กันภายหลังการตาย จะตรวจพบความเข้มข้นของยาที่ต่างกัน (Site dependent) ความแตกต่างนี้ขึ้นกับความไม่สมบูรณ์ของการแพร่ของยาหรือสารพิษ ณ เวลาที่ตาย รวมทั้งกระบวนการกระจายตัวกลับของยาจากระดับเซลล์กลับเข้าหลอดเลือดภายหลังตาย (Postmortem Redistribution) โดยอาจแพร่แบบ passive (Passive Diffuse)หรือกระจายตัวตามเส้นเลือดจากอวัยวะหลักที่เป็นแหล่งเก็บเลือดสำคัญ ซึ่งการกระจายตัวไปตามเส้นเลือดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของของเหลวที่เหลืออยู่ในเลือดภายหลังตาย
ช่วงเวลาก่อนการเสียชีวิต เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการกระจายตัวกลับ (Redistribution phenomena) นั่นคืออัตราส่วน ระหว่างความเข้มข้นของยาในเลือดเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อ ในช่วงการกระจายของยา ความเข้มข้นของยาในเส้นเลือดแดงจะสูงกว่าในเส้นเลือดตำ ยกตัวอย่าง เช่น Amitriptyline พบว่า ในช่วงดูดซึมและกระจายตัว (Absorption/Distribution phase) จะมีความเข้มข้นยาในเส้นเลือดแดงมากกว่าในเส้นเลือดดำถึง 4 เท่าหรือยา Diazepam และ Lidocaine มีความแตกต่างของยาในเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำมากกว่า 2 เท่า และพบได้นานกว่า 60 นาทีหลังได้รับยา
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของยาในเลือด ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของยานั้น ๆ ซึ่งพบว่า ยาที่มีปริมาณการกระจายตัวในเลือดมากกว่า 3 l/kg และกระจาย สู่เนื้อเยื่อและของเหลวรอบเซล (Extra Cellular fluid) จะเป็นการชี้ว่าน่าจะเกิดการกระจายกลับสู่เลือดหลังตาย (postrnostem redistribution) นอกจากนี้ ยาที่มีค่า C/P Ratio สูงเชื่อว่าจะเกิดการกระจายกลับสู่เลือดหลังตายมาก

การหลั่งออกหรือการกระจายตัวออกของยาจากอวัยวะในร่างกาย (Solid Organ) เข้าสู่เลือดภายหลังกายตายพบได้ในยาหลายชนิด เช่น กรณีการตาย ที่เกิดจาก Methamphetamine พบว่าความเข้มข้นของ Methamphetamine และ amphetamine ในเลือดภายในหัวใจมีมากกว่าในเนื้อเยื่อ จากกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งสรุปได้ว่า Methamphetamine มีการกระจายตัวระหว่างกล้ามเนื้อหัวใจและเลือดภายหลังตาย ปอด กล้ามเนื้อ ตับ การสะสมของยาในกระเพาะปัสสาวะและ กระเพาะอาหารเป็นแหล่งในการกระจายของสารกลับสู่เลือดภายหลังการตาย
แต่ในการศึกษาการกระจายของสารกลับสู่เลือดภายหลังการตาย โดยใช้ human cadaver model โดยใช้ยา amitriptyline, paracetamol และ lithium carbamate ซึ่งพบว่าจะมีการสะสมที่ตับและปอดในความเข้มข้นสูงนั้น พบว่ามีการกระจายไปที่น้ำดีจากถุงน้ำดี เลือดที่หัวใจและเส้นเลือดแดงใหญ่ ในความ เข้มข้มน้อยกว่ามาก การกระจายกลับของ ethanol จากกระเพาะอาหารสู่เลือด ก็ไม่เป็นปัญหาในการวิเคราะห์ alcohol จากการศึกษากระเพาะอาหาร(intact stomach) ที่มี 10% ethanol 400 ml พบว่ามีการปนเปื้อนเข้าสู่ femoral vein เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในกรณีบาดเจ็บรุนแรงจากการกระแทก ทำให้อวัยวะภายในฉีกขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเพาะอาหารจะมีผลเสริมการกระจายหลังตายของยาหรือสารต่าง ๆ ได้

ระยะเวลาภายหลังการตายจนถึงเวลาตรวจพิสูจน์ศพ มีผลการกระทบน้อยมากต่อการกระจายหลังตายของยาหรือสารต่าง ๆ จากผลการศึกษาเชื่อว่าการการกระจายหลังตายจะเกิดขึ้นทันทีในช่วงสั้น ๆ หลังตายเท่านั้น

ที่มา http://www.ifm.go.th
lagafia
lagafia
นักวางแผนพิชิตเกม
นักวางแผนพิชิตเกม
จำนวนข้อความ : 3388
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 84
งานอดิเรก งานอดิเรก : คิดเรื่อยเปื่อย

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Empty Re: การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood)

on Wed Dec 07, 2011 5:05 pm
ความรู้ดีจริงๆนะเนี่ย ขอบคุณค่ะ

____________________
Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Empty Re: การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood)

on Fri Nov 23, 2012 10:21 pm
ชกหน้าหัน
การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Tumblr_mdr15wbdge1rkmjjzo1_500

This dice is not existing.

____________________
การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
Na///SodiUm
Na///SodiUm
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 450
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 81
วันเกิด : 09/03/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ(นิยาย,การ์ตูน) , ฟังเพลง , ดูหนัง

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Empty Re: การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood)

on Sun Nov 25, 2012 12:29 am
พลังแวมไพร์กระพริบตาสะเทือนน้ำแข็ง

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Tumblr_mdzywqUdNV1rqb3bto1_r1_500

This dice is not existing.
khaw dissaro
khaw dissaro
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 958
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 151
วันเกิด : 19/05/2002
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านการ์ตูนและนวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่นคอมพิวเตอร์

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Empty Re: การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood)

on Sun Nov 25, 2012 11:52 am
ผู้คุมวิญญาณ
การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) 110619140
This dice is not existing.

____________________
............

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) 54223
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Empty Re: การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood)

on Sun Nov 25, 2012 1:55 pm
ชิ้ง++

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย (Cardiac versus peripheral blood) Stone_Eyes

This dice is not existing.
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ