EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

คัมภีร์โบราณ Empty คัมภีร์โบราณ

on Thu Nov 07, 2013 11:16 pm
คำว่า 'Kabbala' มีรากฐานมาจากศัพท์ภาษาฮีบรูว่า 'Qibel' ซึ่งหมายความถึง "การได้รับสืบทอดผ่านการบอกเล่าปากต่อปากมายาวนาน" ซึ่งสิ่งที่ได้รับสืบทอดมานั้นหมายถึง คำบอกเล่าเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับหรือความรู้อันลับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปริศนาแห่งธรรมชาติอันมีความสำคัญยิ่ง และยิ่งระบุชัดเจนไปกว่านั้นคือหลักคำสอนที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ torah ของฮีบรู ซึ่งเป็นคัมภีร์ห้าเล่มแรกในกลุ่มพระคัมภีร์เก่าของชาวคริสตร์ และเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกบันทึกเป็นภาษาตามแบบพิธีกรรมของยิวโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนทุกวันนี้

Kabala เป็นระบบแห่งความคิดอันเป็นปริศนาตามความเชื่อของฮีบรูโบราณ มันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงหนทางที่พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำเอาไว้ในการสรรค์สร้างจักรวาลทั้งมวล ซึ่งรวมถึงมนุษย์เช่นกันจากความหมายอันนี้มันก็คือหนทางเดียวกันกับที่มวลมนุษย์จะกลับไปสู่อ้อมอกพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง ถ้าหากผู้ใดสามรถตีความและทำตามหลักการที่แผนภาพดังกล่าวชี้แนวเอาไว้ก็จะสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้

Kabbala ซึ่งสามารถจะสะกดได้ว่า KABALA, KABBALAH, CABALA, CABBALA, หรือ CABBALAH ก็ได้นั้นเป็นหลักความเชื่อของศาสนายิวที่ลึกลับยากต่อการไขปริศนานับตั้งแต่มันปรากฎขึ้นในศตวรรษที่ 12 และต่อจากนั้นอีกหลายศตวรรษ Kabbala นั้นยังถูกให้ความสำคัญเสมอมาในฐานะของแนวทางจารีตที่ถูกเล่าถ่ายทอด โดยที่หลักการเบื้องต้นของมันและแนวที่ใช้ยึดถือปฏิบัตินั้นถูกกำหนดออกมาโดยอยู่ในรูปแบบของหลักปฏิบัติของบุคคล เพื่อการหลีกเลี่ยงอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ในปรากฏการณ์อันลึกลับเหนือธรรมชาติทั้งหลาย

Kabbala อันลึกลับนั้นยังมีความหมายรวมถึง "จารีตประเพณี" เช่นเดียวกับที่มันถูกถือเป็นปริศนาความรู้อันที่แฝงเร้นอยู่ในคัมภีร์ Torah (พระวัจนะของพระผู้เป็นเจ้า) [note - ในที่นี้ความรู้นี้มิได้ถูกเขียนไว้โดยตรง แต่เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในคัมภีร์และน่าจะต้องอาศัยการตีความอีกที] ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สื่อสารผ่านไปสู่โมเสสและอดัม ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสจะยังคงเป็นหลักความเชื่อพื้นฐานแห่งศาสนายิวก็ตาม แต่หลักที่ปรากฏ Kabbala นั้นจะช่วยชี้ทางสู่การเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าอย่างตรงๆมากกว่า

ดังนั้นมันจึงสร้างมิติทางด้านศาสนาที่แตกต่างให้แก่เหล่าผู้ศรัทธาในศาสนายิว โดยผู้ซึ่งยึดถือแนวทางอันเป็นปริศนาดังกล่าวเพื่อเข้าสู่พระผู้เป็นเจ้าจะถูกมองโดยคนบางกลุ่มว่าเป็นพวกนอกรีตนอกรอย

รากฐานที่เก่าแก่ที่สุดของ Kabbala นั้นสามารถย้อนไปได้ถึงหลักปริศนาลึกลับ Merkava ซึ่งเริ่มเผยแพร่อย่างกว้างขวางในดินแดนปาเลสไตน์ในช่วงศตวรรษที่ 1 หลังคริสตกาล โดยหลักการของมันเกี่ยวข้องกับปริศนาอันลึกลับของพระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้า หรือที่เรียกว่า "chariot" (merkava), ซึ่งมีบันทึกอยู่ในบทพยากรณ์แห่ง Ezekiel (Ezekiel 1).

ในบันทึกแห่งศาสนายิวยุคแรกเริ่มเกี่ยวกับเวทย์มนต์และจักรวาล หรือ Sefer Yetzira ("Book of Creation") ซึ่งปรากฏในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 3 และ 6 ได้อธิบายการสร้างจักรวาลว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเลข 10 หลัก (sefirot รูปพหูพจน์; sefira รูปเอกพจน์) ของพระผู้สร้างและ อักษร 22 ตัวในภาษาฮีบรู

ซึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกัน มันถูกตีเรียกขานว่าเป็น "32 แนวทางแห่งปริศนาความรู้"

บันทึกส่วนใจความหลักของ Kabbala ในยุคแรกๆนั้นคือ Sefer ha-bahir ("Book of Brightness") ที่ปรากฎในช่วงศต.ที่ 12 ซึ่งมีอืทธิพลต่อการพัฒนาปริศนาองค์ความรู้ของชาวยิว และตัวศาสนายิวโดยรวมมาจนยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

Bahir นั้นไม่ได้เพียงแค่ตีความหมายของเซฟิรอธออกมาในฐานะเครื่องมือแห่งการสรรค์สร้างและคํ้าจุนจักรวาล แต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่ช่วยทำความเข้าใจในหลักศาสนายิวเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของวิญญาณ (transmigration of souls หรือ "gilgul") และคํ้าจุนรากฐานของ Kabbala โดยการเป็นสัญลักษณ์ที่อธิบายหลักการดังกล่าว


สิ่งที่ถูกเรียกขานกันว่าต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of life) นั้นถูกแทนด้วยสัญลักษณ์รูปวงกลม 10 วงที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ซึ่งรูปแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงศูนย์กลางแห่งระบบโครงสร้างแห่งจักรวาลตามความเชื่อในศาสตร์ลึกลับของศาสนายิวยุคโบราณ ที่เรียกกันว่า "Kabbalah" ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นเสมือนแผนที่ของจักรวาลและจิตวิญญาณ, เป็นเสมือนคำบัญชาจากพระเป็นเจ้าผู้สรรค์สร้างจักรวาล, และเป็นเสมือนสิ่งที่ชี้หนทางสว่างทางจิตวิญญาณ รูปวงกลมทั้งสิบนั้นแสดงถึงเลขฐาน 10 ในระบบพิธากอรัส ซึ่งรูปวงกลมดังกล่าวนั้นถูกเชื่อมต่อกันด้วยเส้น 22 เส้นซึ่งแทนถึงตัวเลขและตัวอักษร 22 ตัวในภาษาฮีบรู


ต้นไม้แห่งชีวิตตามหลัก Kabbalah นี้บางครั้งก็ถูกเรียกขานในชื่อ The Sephirotic Tree of Life (ต้นไม้แห่งชีวิตตามระบบเซฟีโรติค) รูปวงกลมทั้งสิบจะถูกเรียกรวมๆแบบพหูพจน์ว่า "เซฟิรอธ" (Sephiroth) และรูปวงกลมวงเดียวจะถูกเรียกแทนนามเอกพจน์ว่า "เซฟิร่า" (Sephira) การอธิบายถึงหลัก Kabbalah เกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนมาก แต่โดยทั่วไปแล้ววงกลมทั้งสิบและเส้นที่เชื่อมต่อทั้ง 22 เส้นในรูปของต้นไม้แห่งชีวิตนี้ จะแสดงถึงธรรมชาติที่แท้จริงของขุมพลังของพระผู้สร้างในทุกระดับ ตั้งแต่จากระดับที่เล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นจนถึงระดับที่ยิ่งใหญ่มหาศาล

"ในการกลับไปหาพระเจ้า เชื่อกันว่าดวงวิญญาณจะต้องก้าวข้าม Sephiroth แต่ละอันจาก 10 ไปจนถึง 1 รูปแบบที่ชาวยิววาดขึ้นมานี้และเรียกว่าเซฟิรอธหรือต้นไม้แห่งชีวิตนั้น ไม่ได้แปลว่าพระเจ้า แต่เป็นรูปแบบของหลักการที่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์" [ขอขอบคุณพี่ Sonic สำหรับข้อมูลใน paragraph นี้: http://www.all-final.com/forum/read.php?tid=4250&forumid=4] สำหรับพลังที่ถูกแทนด้วยวงกลมทั้งสิบนั้นมีดังนี้


1.Keter - ความเป็นกษัตริย์ The Crown
2.Chohman - ปัญญา Wisdom
3.Binah - ความเข้าใจ Understanding
4.Chesed - ความเมตตา Mercy
5.Geburah - พลัง, พละกำลัง Strength
6.Tipheret - ความงาม Beauty
7. Nedzach - ชัยชนะ Victory
8. Hod - ความรุ่งโรจน์ Splendor
9. Yesod - รากฐาน Foundation
10.Malkhut - อณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้า The Kingdom

นอกจากนี้ความหมายของพลังที่ถูกแทนที่ด้วยเซฟิรอธทั้ง 10 นั้น ยังสามารถขยายขอบเขตเพิ่มเติมออกไปได้ดังนี้

วงกลมที่ 1:
KETER ....CROWN, GOD, INFINITE LIGHT & WISDOM, TOTAL & SUPREME CONSCIOUSNESS
Keter แทนถึงความเป็นกษัตริย์ซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ มงกุฎ - การถือครองบังลังก์, พระเจ้า, แสงสว่างที่ไม่สิ้นสุดและความรู้, จิตสำนึกอันสมบูรณ์และสูงสุด


วงกลมที่ 2:
CHOHMAN...MALE YANG ENERGIES, PURE ENERGY, SPIRITUAL FORCE, COSMIC FATHER
Chohman แทนถึงปัญญาซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ พลังหยางของบุรุษ, พลังบริสุทธิ์, พลังวิญญาณ, บิดาแห่งจักรวาล


วงกลมที่ 3:
BINAH...YIN ENERGY, COMPASSION, PURE LOVE & UNDERSTANDING, THE COSMIC MOTHER
Binah แทนถึงความเข้าใจซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ พลังหยิน (หมายถึงพลังด้านบวก, สตรี), ความเห็นอกเห็นใจ, รักบริสุทธิ์และความเข้าใจ, มารดาแห่งจักรวาล


วงกลมที่ 4:
CHESED...THE RULER, MAJESTY, POWER & AUTHORITY, CONSOLIDATOR OF THINGS
Cheded แทนถึงความเมตตาซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ปกครอง, กษัตริย์, พลังและอำนาจในการปกครอง, ผู้ครอบครอง


วงกลมที่ 5:
GEBURAH...THE WARRIOR, SPSERER OF MARS, STRENGTH, JUSTICE, PHYSICAL POWER
Geburah แทนถึงพลัง - พละกำลัง ซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ นักรบ, ดาวอังคาร, พลัง, ความยุติธรรม, พลังทางร่างกาย


วงกลมที่ 6:
TIPERETH...THE SUN, HARMONY, BEAUTY, PERFECTION, UNITY, CREATION
Tipereth แทนถึงความงามซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ ไพ่พระอาทิตย์, ความสมานฉันท์, ความงาม, ความสมบูรณ์แบบ, ความเป็นหนึ่งเดียว, การสร้าง


วงกลมที่ 7:
NEDZACH...THE LOVER, VENUS, ART, CREATIVITY INSPIRATION & EROTIC SPIRITUALITY
Nedzach แทนถึงชัยชนะซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ ไพ่คู่รัก, วีนัส, ศิลปะ, แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และ จิตวิญญาณอันเกี่ยวข้องกับด้านกามารมณ์


วงกลมที่ 8:
HOD...THE INTELLECT, MERCURY, COMMUNICATION
Hod แทนถึงความรุ่งโรจน์ซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ สติปัญญา, เมอร์คิวรี่ (ดาวพุธ), การติดต่อสื่อสาร


วงกลมที่ 9:
YESOD...THE MOON, VISION & DEEP MEMORY, THE CYCLES IN & AROUND US, ILLUSION
Yesod แทนถึงรากฐานซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ ไพ่พระจันทร์, มุมมองและความทรงจำที่อยู่ลึกๆ, วงจรที่อยู่ในและรอบๆตัวเรา, ภาพมายา


วงกลมที่10:
MALKUTH...PHYSICAL REALITY, DEATH, PAIN, HEALING
Malkuth แทนถึงอณาจักรแห่งพระเจ้าซึ่งพลังและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ ความเป็นจริงที่สัมผัสได้ทางร่างกาย, ไพ่ความตาย, ความเจ็บปวด, การเยียวยารักษา


ซึ่งหลักการนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสากลโลก ไพ่ทาร็อตเองก็มีส่วนที่เชื่อมถึงต้นไม้แห่งชีวิตนี้ด้วยเช่นกัน โดยที่ไพ่ทั้ง 22 ใบในสำรับ Major Arcana นั้น แทนถึงเส้นทั้งหมด 22 เส้นที่เชื่อมโยงเซฟิรอธเข้าด้วยกัน


ต้นไม้แห่งชีวิตตามหลัก Kabbalah นี้ได้มีการถูกปรับปรุงรูปแบบหลายต่อหลายครั้ง รูปแบบพื้นฐานของมันนั้นเป็นไปตามลักษณะที่ถูกบรรยายเอาไว้ใน Sefer Yetsirah หรือคัมภีร์ฉบับแห่งการสรรค์สร้าง (The Book of Creation) และมีการขยายความเอาไว้ในใจความจำนวนมากที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลัก Kabbalah ที่เรียกว่า Zohar ซึ่งก็คือคัมภีร์แห่งความรุ่งโรจน์ (The Book of Splendour) เซฟิร่าทั้งสิบซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับในต้นไม้แห่งโลกของ Norse (Note: ต้นอิกดราซิล - Ygdrassil ตามหลักความเชื่อในเทพเจ้าและจักรวาลของแถบแสกนดิเนเวียยุคโบราณที่เรียกว่า Norse) จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นด้วยกันโดยแบ่งตามลำดับขั้นของโลกในจักรวาลที่มีระบุอยู่ในพระคัมภีร์ ได้แก่:

Atziluth - ส่วนที่แทนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า (the supernal, pure divinity) ซึ่งพ้นจากจุดนี้คืออัตตา (ain) หรือความว่างเปล่า (no-thing)
Briah - ส่วนที่แทนโลกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น, ชั้นแห่งจตุรเทพ (creative world, Archangelic)
Yetsirah - โลกแห่งการสรรค์สร้าง, ชั้นแห่งเทพทั่วไป (world of formation, Angelic)
Assiah - ส่วนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็คือโลกแห่งวัตถุ โลกมนุษย์ (the material world)

____________________
คัมภีร์โบราณ 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ